Random Kamus

Bergejolak
لهب
lahabu

Singa
اسد
asadun

Mengambrukkan
هَدَّ - يَهُدُّ, هَدَمَ - يَهْدِمُ , خَرَّبَ - يُخَرِّبُ
hadda - yahuddu, hadama - yahdimu, khorroba - yukhorribu