Umroh Asyik Sahabat Anda Menuju Baitullah

Random Kamus

Talam
طبق
thobqun

Denyut, berdenyut
نبض
nabadlo

Ketuk, mengetuk
طرق - يطرق
thoroqo - yathruqu