Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian iya:
Iya
نعم
na'am

Iya
أجل
ajal

hasil lainnya:

  Random Kamus

  Penyayang
  الرحيم
  arrahiim

  Jika
  إذا
  idzaa

  Aniaya
  الظُّلْمُ, البَغْيُ
  adh-dhulmu, al-baghyu