Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian iya:
Iya
نعم
na'am

Iya
أجل
ajal

hasil lainnya:

  Random Kamus

  Bahasa tulisan
  لغة الكتابة
  lughotul kitaabati

  Lemah, tidak kuasa
  عجز - يعجز
  'ajaza - ya'jizu

  Sangka
  الظن
  adz-dzonnu